Home

Algemene voorwaarden

1.    Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door Lige Advocaten, haar vennoten, medewerkers en personeel. Lige Advocaten is een cvba naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18, in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘Lige Advocaten’.

2.    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel in een wederzijds aanvaard en gehandtekend hard copy document worden gemaakt.

3.    De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar verstrekte informatie en gegevens, ook indien deze verifieerbaar zijn.

4.    De uitvoering van de aan Lige Advocaten verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

5.    De cliënt en/of Lige Advocaten kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan de verplichting voor de cliënt om verrichte diensten en gemaakte kosten te vergoeden. De beëindiging door Lige Advocaten mag niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt niet in het gedrang brengen, op voorwaarde dat de cliënt geen opeisbare provisienota’s of ereloonstaten heeft.

6.    De aansprakelijkheid van Lige Advocaten, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de door haar onderschreven basis-en aanvullende polis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies. De cliënt kan van deze polis op eerste verzoek een afschrift bekomen. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een bijkomende verzekering worden afgesloten. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan Lige Advocaten met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 500.000 euro. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Lige Advocaten niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden, op wie zij een beroep doet.

7.    De ereloonstaten van Lige Advocaten zijn opgesteld naar geleverd werk. Lige Advocaten kan provisies vragen. Lige Advocaten begroot het ereloon in principe in functie van duurtijd van de geleverde prestaties aan de hand van uurtarieven. Een overzicht van de geldende uurtarieven kan worden opgevraagd. De uurtarieven kunnen algemeen of voor bepaalde advocaten van tijd tot tijd worden aangepast. In functie van de aard van de zaak kan een bijkomend ereloon worden aangerekend. Dit kan gebeuren in functie van het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Voor algemene kantoorkosten wordt daarnaast een bedrag van 7% van het ereloon in rekening gebracht. Specifieke kosten of uitzonderlijke administratieve kosten worden afzonderlijk aangerekend. De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd. Lige Advocaten rekent haar diensten periodiek in ereloonstaten aan. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord.

8.    Ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn contact betaalbaar. Vanaf de 21ste dag na het opeisbaar worden van de ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet. Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom. Bij wanbetaling kan Lige Advocaten haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgehad.

9.    Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is de enig bindende. Vrije vertalingen zijn in de Franse en de Engelse taal beschikbaar.

10.    De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken te Antwerpen, onverminderd het recht voor Lige Advocaten om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.