Home

Het belangenconflict van de gerechtsdeskundige

Op gerechtelijke deskundigenonderzoeken bevolen na 9 januari 2017 zijn twee nieuwe wetsbepalingen van toepassing, die een grote impact op de expertisepraktijk zouden moeten hebben. Het gaat om; 

  • artikel 828, 13° Ger.W. (juncto 966 Ger.W.), dat de strijdigheid van belangen als wrakingsgrond benoemt
  • artikel 972, § 1, vierde lid Ger.W., dat de gerechtsdeskundige verplicht binnen de acht dagen na zijn aanstelling aan de rechter feiten en omstandigheden te melden die kunnen doen twijfelen aan zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

In dit artikel van Tom Toremans, gepubliceerd in Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht, wordt dieper ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van deze twee artikelen om hun beoogde toepassing te verduidelijken.

More by author(s)   Follow us at LinkedIn More on subject(s)   Follow us at LinkedIn