Home

Algemene voorwaarden

1. Lige Advocaten is een CVBA naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Cockerillkaai 18, 2000 Antwerpen, in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘Lige Advocaten’. Alle vennoten van Lige Advocaten zijn verbonden aan de Balie van Antwerpen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Lige Advocaten, haar vennoten, medewerkers en personeel. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts mits een schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen Lige Advocaten en de cliënt.

3. De cliënt verbindt zich ertoe alle relevante gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van dergelijke informatie en gegevens, ook indien deze verifieerbaar zijn.

4. Lige Advocaten levert haar diensten uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

5. De cliënt en/of Lige Advocaten kunnen te allen tijde, zonder schadevergoeding, de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de verplichting van de cliënt om de verrichte diensten en gemaakte kosten te vergoeden. De beëindiging door Lige Advocaten mag niet ontijdig gebeuren, en mag de belangen van de cliënt niet in het gedrang brengen, behoudens indien de cliënt nalaat vervallen ereloonstaten, provisienota’s of kostenafrekeningen te betalen.

6. De aansprakelijkheid van Lige Advocaten, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag dat effectief wordt uitgekeerd ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies (basispolis en aanvullende polis). De cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van deze polissen bekomen. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de cliënt kan Lige Advocaten voor een specifieke opdracht een bijkomende verzekering afsluiten. Indien, om welke reden dan ook, geen effectieve uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geschiedt, is de aansprakelijkheid van Lige Advocaten beperkt tot het ereloon dat werd gefactureerd door en betaald aan Lige Advocaten voor de betrokken opdracht, met een absoluut maximum van 500.000 euro. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Lige Advocaten niet aansprakelijk voor enige prestaties verricht door derden op wie zij een beroep zou doen.

7. Lige Advocaten stelt haar ereloonstaten op naar geleverde diensten. Onze erelonen worden in principe bepaald in functie van de duurtijd van de geleverde diensten en de geldende uurtarieven. Een overzicht van de geldende uurtarieven kan op eenvoudig verzoek worden bekomen. Lige Advocaten evalueert de uurtarieven van tijd tot tijd. De tarieven kunnen algemeen of voor bepaalde advocaten worden aangepast. Voor algemene kantoorkosten (zoals administratieve ondersteuning, secretariaat, kopieerwerk, telefoonkosten en portkosten) rekent Lige Advocaten 7% op de erelonen aan. Specifieke kosten (zoals kosten van koeriers, gerechtsdeurwaarders, vertalers en gerechtskosten) worden afzonderlijk aangerekend. Lige Advocaten factureert haar diensten periodiek, minstens op maandbasis. Lige Advocaten kan provisies vragen.

8. Ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Lige Advocaten. Vanaf de 21ste dag na het opeisbaar worden van onze ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% interest verschuldigd tot op de datum van effectieve betaling. Bij laattijdige betaling is de cliënt ook een eenmalige compensatie voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom. Bij wanbetaling kan Lige Advocaten de dienstverlening opschorten.

9. De overeenkomst tussen Lige Advocaten en de cliënt (en alle eventuele niet-contractuele verbintenissen die eruit voortvloeien of ermee verband houden) wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels. Alle geschillen (met inbegrip van eventuele geschillen in verband met een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst) worden beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Lige Advocaten (rechtbanken van Antwerpen, subarrondissement Antwerpen, Vredegerecht van het vijfde kanton), onverminderd het recht voor Lige Advocaten om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

 

BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENBESLECHTING 

10. Advocaten zijn onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht. Een cliënt kan, in verband met een afgesloten overeenkomst, een grief indienen of informatie aanvragen bij Lige Advocaten via [email protected]. Klachten dienen gericht te worden aan een vennoot. Een cliënt kan ook een klacht indienen bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen advocaten en consumenten over de dienstverlening van een advocaat. De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel. Klachten worden bij voorkeur online ingediend via het elektronisch formulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Consulteer deze link ook voor meer informatie over de OCA.