Home

PUBLIEK EN BESTUURSRECHT

Lige is uw partner m.b.t. tot alle aspecten van het publiek en bestuursrecht en heeft ruime ervaring in het begeleiden van de meest complexe en uitdagende projecten in alle sectoren en in alle procedures die daarmee verband houden: (gemengde) stadsontwikkelingsprojecten, infrastructuurprojecten van (boven)lokaal niveau, residentieel, verkavelingen, KMO-ontwikkelingen, hernieuwbare energie (windturbines, zonnepanelen,…), kleinhandel, logistiek, vrije tijd, hotels, zorg, industrieel,…

Omgevingsrecht – bijstand in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure (stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden, ingedeelde inrichtingen…) (met inbegrip van
milieueffectenrapportage, erfgoed, natuur…), ruimtelijke planning, bezwaar in kader van openbaar onderzoek, beroepen bij de Deputatie,
omgevingsvergunningscommissies, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving

Onteigeningsrecht – begeleiding in het kader van onteigening door de overheid of minnelijke verwerving van gronden om onteigeningsprocedures te vermijden

Grondwettelijk recht – advies over grondwettelijk en Europeesrechtelijk beschermde grondrechten, bijstand in procedures voor het Grondwettelijk Hof

Publiek-private samenwerking – onderhandelen en opmaken van verschillende types PPS-overeenkomsten (o.a. DBFM(O))

Overheidsopdrachten – begeleiden
overheidsopdrachten en procedures, zowel langs de zijde van de indiener als van de aanbestedende overheid (KB Plaatsing), procedures voor burgerlijke en administratieve rechtbanken (Raad van State), uitvoering en aansprakelijkheid (KB Uitvoering)

Overheidsaansprakelijkheid – aansprakelijkheid van de overheid in alle sectoren

Overheidscontracten – begeleiding bij het sluiten van contracten door en met de overheid (m.i.v. convenanten, concessies,…)

Energierecht – advisering m.b.t. het regelgevend kader en het beleid (o.a. de regulatoren) rond energie

Litige – In geval van betwistingen, staan wij u bij in alle administratieve en gerechtelijke procedures (Deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, gewone rechtbanken, strafrechtelijke procedure, Grondwettelijk Hof, Europese rechtscolleges,…)

 • Omgevingsvergunningen
 • Ruimtelijke planning
 • Stedenbouw
 • Milieu (o.a. bodemverontreiniging)
 • Onteigeningsrecht
 • Grondwettelijk recht
 • Publiek-private samenwerking
 • Overheidsopdrachten
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Overheidscontracten
 • Energierecht
 • Procedures