Home

Privacybeleid

 1. LIGE CVBA - PRIVACY VERKLARING

Deze Privacy Verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de Website www.lige.be (“Website”), eigendom van en ter beschikking gesteld door:

Lige Advocaten CVBA
Cockerillkaai 18
B-2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0834.199.604

hierna “Lige”, “wij” of “ons”

Lige vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als gebruiker van haar Website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” – ook bekend als General Data Protection Regulation of “GDPR”).

Lige beschermt uw Persoonsgegevens en uw privacy worden in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet alleen uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door onze Website te gebruiken en uw Persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Lige uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals is beschreven in deze Verklaring.

 

 1. Wie verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?

Lige is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die u via de Website doorgeeft.

Lige heeft intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:

Lige advocaten CVBA
Cockerillkaai 18
B-2000 Antwerpen
e-mail:
[email protected]
tel: +32 3 226 80 80

 

 1. Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Lige verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op onze Website, en desgevallend:

Contactgegevens naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, contactbericht, bedrijfsnaam
Persoonlijke gegevens aanwezigheid op events, doorgestuurde CV’s
Beroep en/of opleiding beroep, functie, titel, opleidingsniveau
Technische informatie IP-adres, niet gevonden of geblokkeerde pagina’s, foutmeldingen
Geschiedenis en logs aanmeldingen van gebruikersaccounts
Cookies Zie hiervoor onze Cookie Policy.

 

 1. Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij verwerken.

Contactgegevens Doel Wij verzamelen uw contactgegevens om uw vragen, gesteld via de Website, te beantwoorden, u de bestanden te bezorgen die u heeft opgevraagd, u op de hoogte te houden omtrent events, nieuwsartikels e.d.m. van Lige, en om uw contactgegevens aan te wenden voor direct marketing doeleinden.
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
Persoonlijke gegevens Doel Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om uw aanwezigheid op events te kunnen registreren, uw applicatie voor een openstaande vacature te kunnen verwerken e.d.m.
  Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

Beroep en/of opleiding Doel Wij verzamelen uw gegevens omtrent uw beroep en/of opleidingsniveau om uw applicatie voor een openstaande vacature te kunnen verwerken.
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
Technische informatie

Doel

Wij verzamelen uw technische informatie om onze Website verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om de Website naar de toekomst toe te verbeteren.
  Grondslag Gerechtvaardigd belang en toestemming
Geschiedenis en logs Doel Wij verzamelen uw geschiedenis en logs om onze Website verder af te stemmen op het algemeen gebruik en te verbeteren.
  Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming

 

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor Lige advocaten belangrijk is om o.b.v. van die informatie haar Website aan te passen en te verbeteren. Het gegeven dat Lige advocaten deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een intrekking van toestemming heeft echter geen invloed op de verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van Persoonsgegevens, en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

De voorgaande redenen zijn mogelijk niet exhaustief en Lige is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt Lige u zo snel mogelijk van die reden. Een actualisering van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

 

 1. Direct Marketing

Lige zal uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan Lige u op de hoogte houden over haar nieuwsupdates. U geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming, maar kan die toestemming steeds intrekken.

 

 1. Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

Lige ontvangt uw Persoonsgegevens o.a. wanneer:

 • U het contactformulier invult;

 • Inschrijft voor de nieuwsbrief;

 • Solliciteert voor een openstaande vacature;

 • Inschrijft voor een seminarie of event;

 • Via cookies of uw browser bepaalde informatie wordt meegestuurd;

Lige zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om echter aan uw vraag op onze Website gevolg te kunnen geven, is het soms noodzakelijk dat Lige Persoonsgegevens deelt met derden. U geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Verklaring. Verwerkers en subverwerkers van Lige handelen steeds onder verantwoordelijkheid van Lige. Indien Lige beroep doet op Verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG en uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Wij delen uw Persoonsgegevens mogelijk mee aan derden, voor het rondzenden van onze nieuwsbrief, het opslaan en verwerken van uw Persoonsgegevens, het beantwoorden van uw vragen, het versturen naar u van bestanden en voor het optimaliseren van onze Website.

Lige deelt of verkoopt uw Persoonsgegevens nooit met- of aan commerciële ondernemingen.

Wanneer u via onze Website zou worden doorverwezen naar een andere website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die website of applicatie van toepassing zijn.

 

 1. Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft Lige uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat Lige – via haar (sub)verwerkers - uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar landen buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Lige er voor om een zelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

 

 1. Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Lige hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw gegevens:

Contactgegevens tot verwijdering van de gegevens
Persoonlijke gegevens tot verwijdering van de gegevens
Beroep en/of opleiding tot de desbetreffende sollicitatieronde is afgesloten
Technische informatie tot de limiet van 1.000 logs bereikt is
Geschiedenis en logs tot de limiet van 1.000 logs bereikt is
Cookies maximum 1 maand vanaf de creatie van de informatie verkregen uit de cookie(s)


Lige bewaart uw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (sub)verwerkers. U kan steeds de lijst van deze (sub)verwerkers bij Lige opvragen.

 

 1. Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

Lige heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

Lige doet alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van Lige dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan Lige verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

 

 1. Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 1. op een bevestiging of Lige uw Persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die Lige verwerkt;

 2. op verbetering door Lige, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;

 3. om uw Persoonsgegevens te laten wissen door Lige;

 4. om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;

 5. om van Lige de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;

 6. om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;

 7. om bezwaar aan te tekenen tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming binnen Lige en een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart.

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

 1. Wijzigingen aan deze Verklaring

Lige kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die Lige verzamelt, hoe Lige deze informatie gebruikt en op welke manier Lige deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website en zullen, indien noodzakelijk, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

 1. Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Lige om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Lige te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de Website;

 2. de algemene voorwaarden van Lige af te dwingen;

 3. te reageren op schadevorderingen tegen Lige naar aanleiding van Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;

 4. de rechten, eigendom en veiligheid van Lige, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

Lige mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien Lige dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Lige redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Lige of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

 

 1. Aansprakelijkheid

Indien Lige uw Persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een Verwerker of subverwerker) heeft bezorgd is Lige niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de rechter bevoegd op basis van een dwingende wetsbepaling.